Parafia w Jelitkowie ul.Kapliczna 15 tel. (58)5532230 GDAŃSK

Idź do spisu treści

Menu główne

Wytyczne Metropolityty Gdańskiego

Ogłoszenia duszpasterskieWYTYCZNE WYNIKAJĄCE Z DEKRETU
METROPOLITY GDAŃSKIEGO
DOTYCZĄCY POSŁUGI
LITURGICZNO-DUSZPASTERSKIEJ
PO ZNIESIEIU LIMITU UCZESTNIKÓW LITURGII


           Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r., a także pismo Sekretarza Generalnego KEP wyjaśniające rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 maja br. ustalam następujące zasady posługi liturgiczno-duszpasterskiej w Archidiecezji Gdańskiej:

 1. Zniesienie limitu osób

            Z dniem 30 maja br. przestał obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych
i dlatego możemy powrócić do zwyczajnych praktyk religijnych.
            Nadto w dalszym ciągu w kościołach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny, nie ma też obowiązku zachowania odległości 2 metrów między osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, to dla względów bezpieczeństwa sanitarnego można zachować dystans, jednak nie jest to obowiązek prawny – w budynku kościoła wystarczą maseczki.
            Zatem serdecznie zapraszam wiernych do uczestnictwa w Mszach Świętych
i nabożeństwach, przy zachowaniu aktualnych zasad bezpieczeństwa. Zachęcam do powrotu do naszych świątyń parafialnych. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 964) § 15 ust. 8].

 2. Odwołanie dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach Świętych

            Odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy Świętej. Zachęcam wiernych, aby odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).
            Jak podaje Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1247): „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy  Świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego” oraz Katechizm Kościoła Katolickiego
(nr 2181): „Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni
są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu
(np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza.
Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki”
.
Odwołując dyspensę proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

 3. Powrót do stałych zasad obowiązujących w prawie kościelnym

           Powracamy do ogólnych zasad, wynikających z Kodeksu Prawa Kanonicznego i z przykazań kościelnych, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby chore lub objęte wskazaniami władz sanitarnych oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi.

 4. Ograniczenie transmisji Mszy Świętych

           W czasie ścisłych ograniczeń wielu wiernych uczestniczyło duchowo w Mszy Świętej poprzez transmisje telewizyjne i internetowe. Tym samym wielu doświadczyło głodu Eucharystii przeżywanej
w świątyni we wspólnocie wiary.
           W związku ze zniesieniem limitu wiernych w świątyniach proszę Księży Proboszczów o roztropne ograniczenie transmisji telewizyjnych i internetowych. Wydaje się zatem słuszne, że Msze Święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, będą wystarczająco zaspokajać potrzeby wiernych.

 5. Sakrament pokuty i Komunia Święta wielkanocna

          Przedłużam czas Komunii Świętej wielkanocnej w Archidiecezji Gdańskiej do uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, tj. do dnia 29 czerwca 2020 r. Przyjęcie Komunii Świętej wielkanocnej
w powyższym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający
z grzechów ciężkich. Kapłanów proszę o stworzenie jak najszerszych możliwości przystąpienia do spowiedzi, przy zachowaniu stałych środków sanitarnych. Proszę o dokładne poinformowanie wiernych o dodatkowych dyżurach spowiedzi św.
  
 6. Odwiedziny u chorych
          Przywrócone zostaje zwyczajne duszpasterstwo i praktyka posługi chorym w ich domach, zwłaszcza
z racji pierwszego piątku czy pierwszej soboty miesiąca. Tę wiadomość należy przekazać w ogłoszeniach duszpasterskich. Wypada w rozmowie  telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich bliskimi ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej, ale należy uszanować ich ewentualną prośbę o dalsze jej zawieszenie.

 7. Pierwsza Komunia Święta i Bierzmowanie

          Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu
z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania.
          Nadal obowiązują dotychczas wydane zasady dotyczące organizacji uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Przypominam o koniecznym uwzględnianiu wyraźnej woli rodziców.
W parafiach, w których Bierzmowanie przewidziane było w terminach wiosennych, uroczystość udzielenia tego sakramentu można zorganizować jesienią. Nie przekładamy Bierzmowania
na przyszły rok.
         Ze względu na wciąż trwający stan epidemii o zamiarze organizacji uroczystości bierzmowania należy poinformować rodziców niepełnoletnich kandydatów.

 8. Pogrzeby

          Zniesienie liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Liturgię należy sprawować zgodnie z obrzędami pogrzebu, a więc zachowując poszczególne stacje łącznie z możliwym wprowadzeniem trumny do kościoła, z uwzględnieniem przepisów sanitarnych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odpowiednie przepisy.

 9. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało

          W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 964) oraz w oparciu o wytyczne Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski z dnia
3 czerwca 2020 r. (SEP – D/9.1.2-19) przekazuję następujące wyjaśnienia.
         Na uwagę zasługuje przede wszystkim § 15 ust. 8 ww. rozporządzenia Rady Ministrów: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać,
pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają
w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1,
z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny". Obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, to obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

            W tym roku polecam jedną z propozycji celebracji Bożego Ciała:
        a) procesja z Najświętszym Sakramentem na terenie przykościelnym do czterech ołtarzy
            
z tekstami przewidzianymi w księgach liturgicznych (zaleca się, aby odbyło się kilka
            
procesji).
        b) procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy bocznych kościoła z tekstami
            
przewidzianymi w księgach liturgicznych.
        c) dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po każdej
            
Mszy świętej. Na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
        d) dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu (należy podać godziny) dla indywidualnej modlitwy
           
wiernych i z końcowym błogosławieństwem udzielanym na progu świątyni. Należy uwrażliwić
           
wiernych na momenty ciszy i modlitwę w milczeniu.

           Centralne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej odbędą się w Bazylice Mariackiej
w Gdańsku. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 odbędzie się procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy bocznych.
           Procesje w ramach Oktawy Bożego Ciała mają odbywać się - zgodnie z tradycją - każdego dnia.

 10. Odpowiedzialne zachowanie

          Choć kolejne restrykcje są dość szybko znoszone, to nadal bardzo proszę o odpowiedzialne zachowanie w zgromadzeniach liturgicznych i w pracy duszpasterskiej, przypominając o obowiązku zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa), zachowywaniu higieny oraz aktualnie obowiązujących zasad w miejscach kultu. Nadal nie korzystamy z wody święconej.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego